مشاوره رایگان

025-31617181

info@pooya-gostar.ir

درخواست های مردمی - معماری شعری

اجرای پروژه های درخواست مردمی استان قم

کارفرما: شهرداری منطقه 4 قم

حجم عملیات : 3000 متر طول
محل اجرا: در سطح منطقه 4 کلانشهر قم